Psalm 8a Domine Dominus noster – Heer onze God

Blad: 8v

Lees:

Opschrift in rode letters: Tot het einde. Voor de snaarspelers. Een psalm van David. De stem van de oude kerk spreekt over Christus en over het geloof.

Bid: Vers 1-3

Kijk:

Bij dit loflied op de schepping heeft de kunstenaar twee illustraties gemaakt, zij het dat de eerste geen verbeelding is van de woorden van de psalm maar van het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem (Matteus 21, 1-11). We zien Jezus op de ezel zitten; om het hoofd heeft hij de kruisnimbus en in zijn hand houdt hij de kruisstaf. De bewoners van Jeruzalem – allemaal baardloos en dus jong? - komen hem tegemoet met takken die zij van de bomen hebben geplukt; een van hen legt een kleed op de grond, onder de poten van de lachende ezel. Wat is het verband tussen dit verhaal uit de evangeliën en de achtste psalm? Het derde vers van de psalm wordt geciteerd in het evangelie volgens Matteüs. Na zijn intocht in de stad gaat Jezus naar de tempel en daar gebeurt het volgende (21, 14-17): Toen kwamen er in de tempel blinden en verlamden naar hem toe, en hij genas hen. De hogepriesters en de schriftgeleerden zagen welke wonderen hij verrichtte en hoorden de kinderen in de tempel ‘Hosanna voor de Zoon van David!’ roepen, en ze waren hoogst verontwaardigd. Ze gingen hem vragen: ‘Hoort u wat ze zeggen?’ En Jezus antwoordde hun: ‘Jazeker! Hebt u dan nooit gelezen: “Door de mond van kinderen en zuigelingen hebt u zich een loflied laten zingen”?’ Zo liet hij hen staan, en hij ging de stad uit, naar Betanië, waar hij de nacht doorbracht.

Bid: Vers 4-7a

Luister:

- Psalm 8, Hebreeuws.

Domine Dominus Noster. Orlando di Lasso 1532-1594. SolaVoce. (Latijnse tekst van psalm 8)

- Psalm 8. Geneefs Psalter. Bewerking van Claude Goudimel, 1564.

Schrijf: